Flash-point 2007

Aluminio, pan 35 x 35 x 12 cms. Solo Show Moka Gallery Chicago Illinois